โครงการอบรม เรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development" ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มิถุนายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา : 2548-06-18

ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development" ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มิถุนายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

JoomSpirit