โครงการอบรม เรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : 2548-05-13

ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

JoomSpirit