โครงการอบรม เรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development" ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น : 2548-04-23

ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development" ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

JoomSpirit