อบรม ICT

โครงการอบรม เรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development" ครั้งที่ 4 วันที่ 24 มิถุนายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี : 2548-06-24

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development"

Read more...

โครงการอบรม เรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development" ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มิถุนายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา : 2548-06-18

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development"

Read more...

โครงการอบรม เรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : 2548-05-13

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development"

Read more...

โครงการอบรม เรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development" ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น : 2548-04-23

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development"

Read more...

JoomSpirit