การสัมมนาวิชาการเรื่อง "ไทยกับโอกาสและลู่ทางการค้าในกลุ่มประเทศเอเชียใต้" โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ : 2551-08-20

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ไทยกับโอกาสและลู่ทางการค้าในกลุ่มประเทศเอเชียใต้" ครั้งที่ 2 ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

การสัมมนาครั้งนี้ จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 9.00 น. โดยมีนายชนะ คณารัตนดิลก รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้กล่าวรายงาน และอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานเปิดการสัมมนา หลังจากพิธีเปิดการสัมมนา เป็นการบรรยาย เรื่อง "ความสัมพันธ์ไทยกับกลุ่มเอเชียใต้" โดย นางบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการส่วนเอเชียใต้ สำนักเอเชีย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายแล้ว เป็นการอภิปราย เรื่อง "มองโอกาสและลู่ทางการค้าไทยในกลุ่มประเทศเอเชียใต้" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

  • นายสาธิต เซกาล กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการบริษัท แอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดียคอนวัลแทนต์ จำกัด (มหาชน)
  • ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • นายประกอบ ปัญจเจริฐศิริ อดีตผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • นางบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการส่วนเอเชียใต้ สำนักเอเชีย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ประธานกลุ่มผู้ผลิตรองเท้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ และตลาดเอเชีย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์ทางการค้า ตลอดจนลดอุปสรรคทางการค้าด้านต่างๆอันจะส่งผลต่อการสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจ การค้า และการลงทุนกับประเทศในกลุ่มเอเชียใต้ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ครู อาจารย์ นักวิชาการ กลุ่มสหกรณ์ต่างๆ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้นำเกษตรกร และประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง

โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ จะช่วยให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม การตลาด และมาตรการทางการค้าต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเป็นแนวทางในการดำเนินการขยายตลาดทางการค้าและการส่งออกของประเทศมากยิ่งขึ้น

 

JoomSpirit