การสัมมนาวิชาการเรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครั้งที่ 3 ที่จ. ชลบุรี : 2551-07-25

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2551 ที่โรงแรมมณเฑียร พัทยา จ.ชลบุรี

สำหรับการจัดสัมมนาวิชาการที่จ. ชลบุรีนี้ ได้แบ่งการบรรยายออกเป็น 3 ช่วง ในช่วงแรกเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก" โดย รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้บรรยาย เพื่อสร้างความเข้าใจในเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง "ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC): พันธผูกพันธ์ ประโยชน์ที่จะได้รับ ผลกระทบ รวมทั้งการปรับตัว" โดยวิทยากรจากกระทรวงพาณิชย์ 2 ท่าน ได้แก่ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนการค้าบริการอาเซียน สำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ในภาคบ่ายของการสัมมนา เป็นการอภิปรายเรื่อง "ยุทธศาสตร์ โอกาส และลู่ทางในการเปิดตลาดสินค้าบริการและการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" ทางศูนย์ฯได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมอภิปราย ได้แก่ นายสายันห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนท คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ), นายเกียรติศักดิ ตั้งเจริญสุทธิชัย ผู้จัดการ บริษัท เจริญพิรวัฒน์ จำกัด,นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ และผู้แทนจากสำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ดำเนินการอภิปรายได้แก่ รศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเสนอแนะข้อมูล ในกรอบความร่วมมืออาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงลู่ทางโอกาสการค้าการลงทุนในอนาคต เพื่อกระตุ้นเตือนให้มีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และการใช้ประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา อบจ. อบต. เทศบาล กลุ่มสหกรณ์ต่างๆ และกลุ่มผู้นำเกษตรกรต่างๆ

สามารถโหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่

1 การบรรยายเรื่อง "Thailand's industrial development" โดย รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี Download
2 การบรรยายเรื่อง "ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ประโยชน์ ผลกระทบ และการปรับตัว" โดยคุณสุำัำภัฒ สงวนดีกุล Download
3 การบรรยายเรื่อง "การเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียน" โดยคุณรณรงค์ พูลพิพัฒน์ Download
4 การบรรยายเรื่อง "ยุทธศาสตร์ โอกาส และลู่ทางในการเปิดตลาดสินค้าบริการและการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" โดย นายสายัณห์ จันทร์วิภาศวงศ์ Download
JoomSpirit