สัมมนาวิชาการเรื่อง "ไทยกับโอกาสและลู่ทางการค้าในกลุ่มประเทศเอเชียใต้" ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ : 2551-06-06

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ไทยกับโอกาสและลู่ทางการค้าในกลุ่มประเทศเอเชียใต้" ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 352 คน

การสัมมนาครั้งนี้ เริ่มต้นขึ้นเมื่อในเวลา 9.00 น. โดยมีนายชนะ คณารัตนดิลง รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ รองผู้ว่าราชการจ. กระบี่เป็นประธานเปิดการสัมมนา หลังจากพิธีเปิดการสัมมนา เป็นการบรรยายเรื่อง "ความสัมพันธ์ไทยกับกลุ่มเอเชียใต้" โดย นางบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการส่วนเอเชียใต้ สำนักเอเชีย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายแล้ว เป็นการอภิปราย เรื่อง "มองโอกาสและลู่ทางการค้าไทยในกลุ่มประเทศเอเชียใต้" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

  • นายสาธิต เซกาล กรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการบริษัท แอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดียคอนวัลแทนต์ จำกัด (มหาชน)
  • นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
  • นายองอาจ มนต์ภาณีวงศ์ ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม จ. กระบี่
  • นางบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการส่วนเอเชียใต้ สำนักเอเชีย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ และตลาดเอเชีย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์ทางการค้า ตลอดจนลดอุปสรรคทางการค้าด้านต่างๆอันจะส่งผลต่อการสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจ การค้า และการลงทุนกับประเทศในกลุ่มเอเชียใต้ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ครู นักวิชาการ อบจ. อบต. เทศบาล กลุ่มสหกรณ์ต่างๆ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้นำเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

 

JoomSpirit