สัมมนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2551 : 2551-05-30

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2551 ที่จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 357 คน

สำหรับการจัดสัมมนาวิชาการที่จ. เพชรบุรีนี้ ได้แบ่งการบรรยายออกเป็น 3 ช่วง ในช่วงแรกเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก" โดย ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศฯ เป็นผู้บรรยาย เพื่อสร้างความเข้าใจในเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง "ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC): พันธผูกพันธ์ ประโยชน์ที่จะได้รับ ผลกระทบ รวมทั้งการปรับตัว" โดยวิทยากรจากกระทรวงพาณิชย์ 2 ท่าน ได้แก่ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนการค้าบริการอาเซียน สำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนายเถลิงศักดิ์ วงส์สามศร รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน สำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ในภาคบ่ายของการสัมมนา เป็นการอภิปรายเรื่อง "ยุทธศาสตร์ โอกาส และลู่ทางในการเปิดตลาดสินค้าบริการและการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" ทางศูนย์ฯได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมอภิปราย ได้แก่ นายฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล ประธานอนุกรรมการด้านการค้าบริการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ กรรมการโรงแรมหัวหิน แกรนด์ แอนด์ กลาซาร์ และสภาอุตสาหกรรม จ. เพชรบุรี, นายชัชวาล เตละวาณิชย์ ผู้จัดการบริษัทชัชวาล ออคิด จำกัด, นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ และนายเถลิงศักดิ์ วงศ์สามศร จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ดำเนินการอภิปรายได้แก่ รศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเสนอแนะข้อมูล ในกรอบความร่วมมืออาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงลู่ทางโอกาสการค้าการลงทุนในอนาคต เพื่อกระตุ้นเตือนให้มีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และการใช้ประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา อบจ. อบต. เทศบาล กลุ่มสหกรณ์ต่างๆ และกลุ่มผู้นำเกษตรกรต่างๆ

 

JoomSpirit