สัมมนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครั้งที่ 1 : 2551-04-04

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 ณ ห้องลายทองเอ บี โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ จำนวน 377 คน

สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเสนอแนะข้อมูล ในกรอบความร่วมมืออาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงลู่ทางโอกาสการค้าการลงทุนในอนาคต เพื่อกระตุ้นเตือนให้มีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และการใช้ประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา อบจ. อบต. เทศบาล กลุ่มสหกรณ์ต่างๆ และกลุ่มผู้นำเกษตรกร

JoomSpirit