การกำกับดูแลการแข่งขันและแนวทางการปฏิบัติของ กทช. : 2552-10-29

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกำกับดูแลการแข่งขันและแนวทางการปฏิบัติของ กทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่เข้ารับการฝึก อบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการกำกับ ดูแล กิจการโทรคมนาคม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรของสำนักงาน กทช. ในการกำกับดูแล สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2552 ณ ณ ห้องดุสิต 6-7 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

JoomSpirit