โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ขั้นพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 3 : 2552-05-04

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ขั้นพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่เข้ารับการฝึก อบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแล กิจการโทรคมนาคม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรของสำนักงาน กทช. ในการกำกับดูแล สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตรีสอร์ท แอนด์โปโลคลับ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 

JoomSpirit