โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง สำหรับการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 : 2552-03-03

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง สำหรับการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่เข้ารับการฝึก อบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการกำกับ ดูแล กิจการโทรคมนาคม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรของสำนักงาน กทช. ในการกำกับดูแล สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2552 ณ ห้องนภาลัย A โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

JoomSpirit