การฝึกอบรม “โครงการศึกษากำหนดตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรคมนาคม การประเมินสภาพ การแข่งขันตลาดที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นการลด หรือจำกัดหรือกีดกันการแข่งขัน” : 2551-11-14

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการอบรมเรื่อง "โครงการศึกษากำหนดตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรคมนาคม การประเมินสภาพ การแข่งขันตลาดที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นการลด หรือจำกัดหรือกีดกันการแข่งขัน" ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ The NTC Conference Hall สำนักงานคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 

JoomSpirit