โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เศรษฐศาสตร์ สำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ระดับสูง ครั้งที่ 1 : 2550-08-07

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เศรษฐศาสตร์สำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมระดับสูงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ระดับสูงที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรของสำนักงาน กทช. ในการกำกับดูแล สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมดุสิตรีสอร์ท แอนด์โปโลคลับ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและพนักงาน กทช. เข้าร่วมอบรมประมาณ 42 คน 

JoomSpirit