โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 : 2550-05-14

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรของสำนักงาน กทช. ในการกำกับดูแล สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมดุสิตรีสอร์ท แอนด์โปโลคลับ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและพนักงาน กทช. เข้าร่วมอบรมประมาณ 36 คน 

JoomSpirit