โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 : 2550-03-19

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม โดยเป็นการปูพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นในการเข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรขั้นสูง (ARCREP) สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรของสำนักงาน กทช. ในการกำกับดูแล และให้พนักงานที่ไปฝึกอบรมขั้นสูงมีความรู้ความเข้าใจและสามารถได้รับประโยชน์จากการอบรม ARCREP ได้มากขึ้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมดุสิตรีสอร์ท แอนด์โปโลคลับ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและพนักงาน กทช. เข้าร่วมอบรมประมาณ 40 คน 

JoomSpirit