การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กทช.

การกำกับดูแลการแข่งขันและแนวทางการปฏิบัติของ กทช. : 2552-10-29

default-training-2ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกำกับดูแลการแข่งขันและแนวทางการปฏิบัติของ กทช.

Read more...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ขั้นพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 3 : 2552-05-04

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ขั้นพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 3

Read more...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง สำหรับการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 : 2552-03-03

pic thumbnailศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง สำหรับการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 2

Read more...

การฝึกอบรม “โครงการศึกษากำหนดตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรคมนาคม การประเมินสภาพ การแข่งขันตลาดที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นการลด หรือจำกัดหรือกีดกันการแข่งขัน” : 2551-11-14

pic thumbnailศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการอบรมเรื่อง "โครงการศึกษากำหนดตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรคมนาคม การประเมินสภาพ การแข่งขันตลาดที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นการลด หรือจำกัดหรือกีดกันการแข่งขัน"

Read more...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เศรษฐศาสตร์ สำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ระดับสูง ครั้งที่ 3 : 2551-10-01

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เศรษฐศาสตร์สำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมระดับสูง

Read more...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เศรษฐศาสตร์ สำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ระดับสูง ครั้งที่ 1 : 2550-08-07

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เศรษฐศาสตร์สำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมระดับสูง

Read more...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 : 2550-05-14

pic thumbnailศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

Read more...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 : 2550-03-19

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

Read more...

JoomSpirit