โครงการอบรมครู เรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 วันที่ 21-22 ม.ค. 2553 ณ จ. พิษณุโลก : 2552-10-30

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดอบรมครู เรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" ครั้งที่ 1/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศูกร์ที่ 22 มกราคม 2553 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ในการจัดการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยแก่ครูผู้สอนสายสังคมในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มเติมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้เป็นแนวทางให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะเป็นครูในระดับมัธยมศึกษาสายสังคมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ จำนวน 250 คน

หัวข้อการบรรยาย Video Audio Paper
1." เศรษฐกิจมหภาคของไทย " Download Download Download
วิทยากรโดย : รศ.ดร.ปราการ  อาภาศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ. File size:702 MB
2." ภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย "                 Download Coming soon! Download
วิทยากรโดย : ผศ.ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.   File size:829 MB
3." การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย "              Download Download Download
วิทยากรโดย : รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ. File size:672 MB
4." การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย " Download Download Download1
วิทยากรโดย : ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร File size:762.3 MB Download2
5." บทบาทของโทรคมนาคมกับโลกปัจจุบัน "              Download Download Download
วิทยากรโดย : ดร.ธเนศ  เมฆจำเริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ. File size:476 MB
6." การพัฒนาภาคเกษตรของไทย "    Download Download Download
วิทยากรโดย : ศ.ดร.ประยงค์  เนตยารักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ File size:497.6 MB
7."โลกาภิวัตน์กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย "      Download Download Download
วิทยากรโดย : รศ.ดร.พิชิต  ลิขิตกิจสมบูรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ File size:695.9 MB
8." ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-ออสเตรเลีย " Download Download Download
วิทยากรโดย : ผศ.ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ. File size:781.9 MB
9." ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทย-ออสเตรเลีย " Download Download Download
วิทยากรโดย : รศ.ดร.จุลชีพ  ชินวรรโณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  File size:494.1 MB
JoomSpirit