โครงการอบรมครู เรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2552 วันที่ 12 -16 ต.ค.. 2552 ณ มหาวิยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต : 2552-08-19

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจัดอบรมครู 3 จังหวัดชายแดนใต้ เรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" รุ่นที่ 3 ในวันที่ 12 ถึง 16 ตุลาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการจัดการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยแก่ครูผู้สอนสายสังคมในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มเติมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้เป็นแนวทางให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะเป็นครูในระดับมัธยมศึกษาสายสังคมศึกษาในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เอกสารและวีดีโอประกอบการอบรม

หัวข้อการบรรยาย

เศรษฐกิจภาคใต้ในบริบทเศรษฐกิจมหภาคของไทย โดย รศ.ดร.ปราการ อาภาศิลป์

เอกสาร วิดีทัศน์

โลกาภิวัฒน์กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย โดย รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์

เอกสาร วิดีทัศน์

การพัฒนาภาคเกษตรของไทย โดย ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์

เอกสาร วิดีทัศน์1 วิดีทัศน์2

การพัฒนาชนบทไทย โดย รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์

เอกสาร วิดีทัศน์1 วิดีทัศน์2

การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย โดย รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี

เอกสาร วิดีทัศน์1 วิดีทัศน์2

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก โดย ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

เอกสาร วิดีทัศน์

บทบาทของโทรคมนาคมกับโลกปัจจุบัน โดย ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ

เอกสาร วิดีทัศน์

ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายมลายูในภาคใต้ของไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน โดย รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม

เอกสาร วิดีทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในภาคใต้: มิติที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย ว่าที่ร้อยตรี กิตติพล โชติพิมาย

เอกสาร วิดีทัศน์

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอพียง โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

เอกสาร วิดีทัศน์1 วิดีทัศน์2

JoomSpirit