โครงการอบรมครู เรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 วันที่ 25-26 มิ.ย. 2552 ณ จ. เชียงใหม่ : 2552-06-25

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดอบรมครู เรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" ครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 และวันศูกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ ฮอล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยแก่ครูผู้สอนสายสังคมในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มเติมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้เป็นแนวทางให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะเป็นครูในระดับมัธยมศึกษาสายสังคมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน จำนวน 230 คน

เอกสารและวีดีโอประกอบการอบรม

อันดับ หัวข้อการบรรยาย เอกสาร วีดีโอ
1 เรื่อง "เศรษฐกิจมหภาคของไทย" โดย รศ.ดร. ปราการ อาภาศิลป์  Download
2 เรื่อง "ภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย" โดย ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย Download
3 เรื่อง "การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย" โดย รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี  Download
4 การบรรยายเรื่อง "การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย"โดย รศ.ดร.ลือชัย จุลาศัย Download
5 เรื่อง "บทบาทของโทรคมนาคมกับโลกปัจจุบัน" โดย ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ Download
6 เรื่อง "การพัฒนาภาคเกษตรของไทย" โดย ศ.ดร.ประยงต์ เนตยารักษ์  Download
7 บรรยายเรื่อง "โลกาภิวัตน์กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย" โดย รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ Download
8 เสวนาเรื่อง "ประเทศไทยกับกระแสโลกาภิวัฒน์" โดย -
ศ.ดร.ประยงต์ เนตยารักษ์
รศ.ดร.ลือชัย จุลาสัย
รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
รศ.ดร.ปราการ อาภาศิลป์
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
JoomSpirit