โครงการอบรมครู "เศรษฐกิจระหว่างประเทศ" ครั้งที่ 1/2551 ที่จ. พระนครศรีอยุธยา : 2551-06-26

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดอบรมครูเรื่อง "เศรษฐกิจระหว่างประเทศ" ครั้งที่ 1/2551 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยในการจัดอบรมครูครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้แก่ ครู/ อาจารย์ ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อที่จะได้นำประโยชน์ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่อไป

ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้เชิญครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา/ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ อาชีวศึกษาในภาคกลาง 10 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 219 คน โดยมีหัวข้อการบรรยายและวิทยากรดังนี้

1. การบรรยายเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก" วิทยากรโดย ผศ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. การบรรยายเรื่อง "การประชุมเอเชียยุโรป (อาเซม) กับประเทศไทย" วิทยากรโดย ผศ.ดร.จาริต ติงศภัทิย์ ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. การบรรยายเรื่อง "ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก: APEC" วิทยากรโดย นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์จากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

4. การบรรยายเรื่อง "การเจรจาการค้าในระดับพหุภาคีและองค์การการค้าโลก (WTO)" วิทยากรโดย นางเมธินี ศิริสวัสดิ์ จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

5. การบรรยายเรื่อง "ASEAN และเขตการค้าเสรี ASEAN (AFTA)" วิทยากรโดย นายสุภัฒ สงวนดีกุล จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

6. การบรรยายเรื่อง "การเจรจาการค้าในกรอบทวิภาคี" วิทยากรโดย นางนิรัชรา เบญจนิรัติศัย จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

7. การบรรยายเรื่อง "นโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของไทย" วิทยากรโดย นายเสข วรรณเมธี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ

8. การอภิปรายเรื่อง "การพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย: บทบาทครูกับแนวทางการให้ความรู้" โดย

  • ผศ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • รศ.ดร. พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. ประยงต์ เนตยารักษ์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารประกอบการบรรยายและ VDO

ลำดับ เรื่อง เอกสาร VDO
1 การบรรยายเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก" โดย ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย Download Download
2 การบรรยายเรื่อง "การประชุมเอเชียยุโรป (อาเซม) กับประเทศไทย" โดย ผศ.ดร.จาริต ติงศภัทิย์ Download -
3 การบรรยายเรื่อง "นโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของไทย" โดย นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ Download -
4 การบรรยายเรื่อง "ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก: APEC" โดย นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ Download Download
5 การบรรยายเรื่อง "การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)" โดย นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ Download
6 การบรรยายเรื่อง "การเจรจาการค้าในระดับพหุภาคีและองค์การการค้าโลก (WTO)" โดย นางเมธินี ศิริสวัสดิ์ Download Download
7 การบรรยายเรื่อง "ASEAN และเขตการค้าเสรี ASEAN (AFTA)" โดย นายสุภัฒ สงวนดีกุล Download Download
8 การบรรยายเรื่อง "การเจรจาการค้าในกรอบทวิภาคี" โดย นางนิรัชรา เบญจนิรัติศัย Download -
9 เสวนาเรื่อง "การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์" (1)  - Download 
10 เสวนาเรื่อง "การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์" (2) - Download
JoomSpirit