โครงการอบครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" จังหวัดปทุมธานี : 2551-04-21

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสต์ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความสนับสนุนจาก บริษัท Baker & McKenzie Ltd. จัดการอบรมครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในการจัดอบรมครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางศูนย์ฯได้จัดอบรมภายใต้หัวข้อ "รู้จักเศรษฐกิจไทย" โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 9 หัวข้อ โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฯ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าน และวิทยากรจากหน่วยงานอื่น ท่าน ดังนี้

1) การบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาเศรษฐกิจไทย: วิกฤตเศรษฐกิจปี 40 และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10" โดย รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
2) การบรรยายเรื่อง "เศรษฐกิจภาคใต้ในบริบทเศรษฐกิจมหภาคของไทย" โดย รศ.ดร.ปราการ อาภาศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายสัมนาและเผยแพร่
3) การบรรยายเรื่อง "การพัฒนาภาคเกษตรของไทย" โดย รศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4) การบรรยายเรื่อง "การพัฒนาชนบทไทย" โดย รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5) การบรรยายเรื่อง "การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย" โดย รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6) การบรรยายเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก" โดย ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ดร. ธเนศ เมฆจำเริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายบริหาร
7) การบรรยายเรื่อง "นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์" โดย รศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
8) การบรรยายเรื่อง "การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)" โดย นายกิตติพนธ์ โชติพิมาย จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9) การบรรยายเรื่อง "สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับความมั่นคงของประเทศไทย" โดย รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากการจัดบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่ครอบคลุมและจะช่วยให้ครูเข้าใจในเรื่อง เศรษฐกิจของประเทศไทย ศูนย์ฯ ยังได้จัดนำครูจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางศึกษาดูงานและทัศนศึกษาที่โรงงานกษาปณ์และที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551

สำหรับจำนวนครูผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 56 คน แยกตามจังหวัดดังนี้ ครูจากจังหวัดยะลา จำนวน 48 คน ปัตตานี 20 คน และนราธิวาส 18 คน

เอกสารประกอบการบรรยาย

1 เรื่อง "การพัฒนาเศรษฐกิจไทย: วิกฤติเศรษฐกิจปี 40 และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10" โดย รศ.ดร. พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ Download
2 เรื่อง "เศรษฐกิจภาคใต้ในบริบทเศรษฐกิจมหภาคของไทย" โดย รศ.ดร.ปราการ อาภาศิลป์ Download
3 เรื่อง "การพัฒนาภาคเกษตรของไทย" โดย รศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์ Download
4 เรื่อง "การพัฒนาชนบทไทย" โดย รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์ Download
5 เรื่อง "การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย" โดย รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี Download
6 เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก" โดย ผศ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย (1) Download
7. เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก" โดย ผศ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย (2) Download
8 เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก" โดย ผศ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย (3) Download
9 เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกผ่านเทคโนโลยีโทรคมนาคม" โดย ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ Download
10 เรื่อง "นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์"โดย รศ.ดร. ณัฐพงศ์ ทองภักดี (1) Download
11 เรื่อง "นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์"โดย รศ.ดร. ณัฐพงศ์ ทองภักดี (2) Download
12 เรื่อง "การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT -GT)" โดย นายกิตติพนธ์ โชติพิมาย (1) Download
13. เรื่อง "การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT -GT)" โดย นายกิตติพนธ์ โชติพิมาย (2) Download
14 เรื่อง "การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT -GT)" โดย นายกิตติพนธ์ โชติพิมาย (3) Download
15 เรื่อง "การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT -GT)" โดย นายกิตติพนธ์ โชติพิมาย (4) Download
JoomSpirit