โครงการอบรมครู เรื่อง “ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ” ครั้งที่ 2/2550 จังหวัดนครราชสีมา : 2550-09-20

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดอบรมครู เรื่อง “เศรษฐกิจระหว่างประเทศ” ครั้งที่ 2/2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2550 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้บริหาร/อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา ในภาคอีสานตอนบน 5 จังหวัด จำนวน 206 คน ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ 

JoomSpirit