โครงการอบรมครู เรื่อง “ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ” ครั้งที่ 1/2550 จังหวัดอุบลราชธานี : 2550-06-21

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดอบรมครู เรื่อง “เศรษฐกิจระหว่างประเทศ” ครั้งที่ 1/2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้บริหาร/อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา ในภาคอีสานตอนล่าง 8 จังหวัด จำนวน 217 คน ได้แก่ กาฬสินธ์ุ นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ 

JoomSpirit