โครงการอบรมครู เรื่อง “ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ” ครั้งที่ 2/2549 จังหวัดพิษณุโลก : 2549-09-14

ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดอบรมครู เรื่อง “เศรษฐกิจระหว่างประเทศ” ครั้งที่2/2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ถึงวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2549 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้บริหาร/อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา ในภาคกลาง 8 จังหวัด จำนวน 280 คน ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 

JoomSpirit