การอบรมครูเรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พหุสังคมและรูปแบบการศึกษาในออสเตรเลีย"

กำหนดการอบรมครู

ระหว่างวันพุธที่ 17 ถึงวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557

ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

โดย สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารการอบรม

 

บรรยาย เรื่อง “รู้จักประเทศออสเตรเลีย”

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

>>Download

บรรยาย เรื่อง “พหุสังคมในออสเตรเลีย”

วิทยากรโดย รศ.ดร. ณัฐวุฒิ พิมพา RMIT University

>>Download

บรรยายเรื่อง  “ ภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย ”

วิทยากรโดย : ผศ.ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย

>>Download

บรรยายเรื่อง  “ เศรษฐกิจมหภาคของไทย ”

วิทยากรโดย : รศ.ดร.ปราการ  อาภาศิลป์

>>Download 

บรรยายเรื่อง  “ กฎหมายกับเศรษฐกิจ ” 

วิทยากรโดย : ดร.ศุพฤฒิ  ถาวรยุติการต์

>>Download

บรรยายเรื่อง  “ เศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ ”

วิทยากรโดย : รศ.ดร.ธรรมวิทย์  เทอดอุดมธรรม

>>Download

บรรยายเรื่อง  “ การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ”

วิทยากรโดย : รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี

>>Download 

บรรยายเรื่อง “ บทบาทประเทศไทยในแปซิฟิกใต้ ”

วิทยากรโดย : นายทรงศัก  สายเชื้อ 

>>Download

 

บอร์ดนิทรรศการ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิกAsia-Pacific Economic Cooperation (APEC)1

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิกAsia-Pacific Economic Cooperation (APEC)2

สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)1

สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)2

APECn

APEC2n

ASEAN

ASEAN2n

ประชาคมอาเซียนASEAN Community

ความร่วมมือเอเชียAsia Cooperation Dialogue (ACD)

การประชุมเอเชีย-ยุโรปAsia-Europe Meeting (ASEM)

สหภาพยุโรปEuropean Union (EU)

AECn

ACDn

ASEMn

EUn

เขตการค้าเสรีFree Trade Area (FTA)

องค์การการค้าโลก

World Trade Organization (WTO)

องค์การสหประชาชาติ

United Nations (UN)1

องค์การสหประชาชาติ

United Nations (UN)2

FTAn

WTOn

UNn

UN2n

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัดThe United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

ธนาคารโลก(World Bank)

ธนาคารพัฒนาเอเชียAsia Development Bank (ADB) 

 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาOrganisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

UNCTADn

WBn

ADBn

OCEDn

กองทุนการเงินระหว่างประเทศInternational Monetary Fund (IMF)

 ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง - คงคาMekong - Ganga Cooperation (MGC)

ความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขงAeyawadee-Chaopraya-Mekong Economic Coorperation (ACMECS)

กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงGreater Mekong Subregion (GMS)

IMFn

MGCn

ACMECSn

GMSn

ความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกตEmerald Triangle Cooperation

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนิเซีย - มาเลเซีย - ไทยIndonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle (IMT-GT)

Emerald-Triangle n

IMT-GTn

ภาพบรรยากาศการอบรม

batch DSC 0010 batch DSC 0017 batch DSC 0110 batch DSC 0117 batch DSC 0165
batch DSC 0180 batch DSC 0209 batch DSC 0314 batch DSC 0339 batch DSC 0366
batch DSC 0385 batch DSC 0416 batch DSC 0438 batch DSC 0465 batch DSC 0502
batch DSC 0543 batch DSC 0595 batch DSC 0631 batch DSC 0639 batch DSC 0205

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พหุสังคมและรูปแบบการศึกษาในออสเตรเลีย

วันพุธที่ 17 ธันวาคม  พ.ศ.  2557

08.00 : 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 : 09.20 น.

พิธีเปิดโดย: His Excellency Mr Paul Robilliard  เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย 

กล่าวรายงานโดย: ผศ.ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย  ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.

09.20 : 09.50 น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “Australia-Thailand Relations”

โดย : His ExcellencyMr Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

09.50 : 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 : 10.30 น.

บรรยาย เรื่อง “รู้จักประเทศออสเตรเลีย”

วิทยากรโดย

1. ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือฯ

2. รศ.ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา RMIT University

10.30 : 12.30 น.

บรรยาย เรื่อง “พหุสังคมในออสเตรเลีย”

วิทยากรโดย

1. ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือฯ

2. รศ.ดร. ณัฐวุฒิ พิมพา RMIT University

12.30 : 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 : 14.30 น.

บรรยาย เรื่อง“รูปแบบการศึกษาในออสเตรเลีย: การเรียนแบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง”

วิทยากรโดย : รศ.ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา, RMIT University

14.30 : 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (เสริฟในห้อง)
14.45 : 16.45 น.

บรรยาย พร้อมสาธิตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนแบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางใน

หัวข้อเรื่อง “รูปแบบการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย” (Multicultural Education in Australia

for Thai Teachers

วิทยากรโดย: รศ.ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา, RMIT University

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

กำหนดการอบรมครูเรื่อง “รู้จักเศรษฐกิจไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม  พ.ศ.  2557

08.30 : 09.00 น.           ลงทะเบียน
09.00 :10.30น.

บรรยายเรื่อง  “ ภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย ”

วิทยากรโดย : ผศ.ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย

ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.

10.30 : 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 : 12.15 น.

บรรยายเรื่อง  “ เศรษฐกิจมหภาคของไทย ”

วิทยากรโดย : รศ.ดร.ปราการ  อาภาศิลป์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.15 : 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 : 15.00 น.

บรรยายเรื่อง  “ กฎหมายกับเศรษฐกิจ ” 

วิทยากรโดย : ดร.ศุพฤฒิ  ถาวรยุติการต์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.00 : 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 : 16.15 น.

แนะนำ เว็บไซต์สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.

วิทยากรโดย : นางสาวธัญวีร์  ชวนชื่น

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม  พ.ศ.  2557

08.30 : 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 : 10.30 น.

บรรยายเรื่อง  “ เศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ ”

วิทยากรโดย : รศ.ดร.ธรรมวิทย์  เทอดอุดมธรรม

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.30 : 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 : 12.15 น.

บรรยายเรื่อง  “ การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ”

วิทยากรโดย : รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี

รองผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.

12.15 : 13.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
13.30 : 15.00 น.

บรรยายเรื่อง “ บทบาทประเทศไทยในแปซิฟิกใต้ ”

วิทยากรโดย : นายทรงศัก  สายเชื้อ 

อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

14.30 : 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง(ในห้อง)
15.00 น.

ปิดการอบรมและรับวุฒิบัตร

โดย : ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.

JoomSpirit