การอบรมครูเรื่อง " รู้จักเศรษฐกิจไทย " และ " ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย " : 2557-07-02

การอบรมครูเรื่อง " รู้จักเศรษฐกิจไทย " และ " ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย " 

โครงการอบรมครู เรื่องรู้จักเศรษฐกิจไทย

และ ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย

1. หลักการและเหตุผล

         กระแสโลกในยุคปัจจุบันทำให้ทุกประเทศจะต้องพัฒนาและปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันกับ ประเทศอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตของประเทศตนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรวมทั้งสามารถ แข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในสังคมโลกได้ และปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งคือ
การศึกษา เนื่องจาก การพัฒนาประเทศทุกภาคส่วนจะดำเนินไปได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงคุณภาพและศักยภาพ ซึ่งการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะเป็น แรงผลักการพัฒนาอีกทางหนึ่ง และหากเกิดความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศเกิดขึ้น ก็ย่อมสรุปได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะความด้อยประสิทธิภาพของการศึกษาเช่นกัน

         เมื่อพิจารณาการเรียนรู้ทางด้านสังคมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในระดับมัธยมนั้น ควรเป็นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและให้นักเรียนในระดับมัธยมสามารถเข้าใจแนวความคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งเศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์จุลภาคก่อน ประกอบด้วย ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อการดำรงชิวิต อย่างมีดุลยภาพ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจและความจำเป็นของการรวมกลุ่มหรือการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่

          เป้าหมายของการอบรมประการแรกก็เพื่อให้ครูผู้สอนสังคมในระดับมัธยมศึกษาได้รับรู้และเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ควรจะเป็นแล้วนำความรู้ แนวทางที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับเยาวชนไห้มีความรู้ความเข้าใจศึกษาค้นคว้า การเข้าร่วมหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้น อันเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเตรียมความพร้อมบุคลากรของชาติให้มีความแข็งแกร่งต่อไป และยังเป็นการเชื่อมต่อองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์  ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาอีกทางหนึ่ง

          สำหรับเป้าหมายอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง ศึกษาธิการ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยทั้งในเมืองและชนบท โดยการพัฒนาเว็บไซต์ www.apecthai.org ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมและสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหมวดสังคมเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้กับครู นักเรียน ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ในลักษณะของ  E-library ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นคลังข้อมูลของประเทศได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถลดช่องว่างและให้โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของคนทั้งในเมืองและชนบท

          และเนื่องจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งศูนย์ออสเตรเลียศึกษา และเป็นหน่วยงานภายใต้การบริหาร สถาบันฯจึงได้ผนวกกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีอยู่ในหลักสูตรด้านสังคมศึกษาในระดับมัธยม

2. วัตถุประสงค์

         1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจแก่ครูผู้สอนสายสังคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา

         2. เพื่อให้ครูที่ได้เข้ารับการอบรมได้พิจารณาความต้องการและประโยชน์ที่ได้จากการอบรมยุทธศาสตร์และทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อนำไปถ่ายทอดหรือดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนในสถานศึกษา

         3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและบทบาทเชิงรุกในเวทีต่างๆทางด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

         4. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และเป็นแนวทางให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ องค์ความรู้และความเข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

         5. สนับสนุนแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ของสกอ.ในส่วนของรอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น ในส่วนของการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานเต็มความสามารถ ในส่วนของการเชื่อมต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

3. เป้าหมายของโครงการ

          ครูผู้สอนสายสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 77 จังหวัด   

  1. ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

       ครูผู้สอนสายสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน ภาคกลาง 7 จังหวัด จำนวน 250 คน

จากสถานศึกษาภาครัฐ/เอกชน ประกอบด้วย

  1.      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2.      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดสระบุรี
  3.      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี
  4.      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี
  5. กิจกรรม ประกอบด้วย
  6.      การจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นครูให้ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา
  7.      การจัดบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
  8. วัน/สถานที่

วันพุธที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม  2557 ณ  ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

     สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

8. ประโยชน์

          1. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับประเทศ และการเชื่อมโยงไปยังระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนในอนาคตให้มีศักยภาพและสมรรถนะสากล ในโลกยุคปัจจุบันซึ่งจะต้องมีการแข่งขันกันทุกด้าน

          2. ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันจะได้แนวความคิดที่หลากหลายจากวิทยากร เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนนโยบายโครงการพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษาของตนต่อไป

          3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการขยายผลในการเรียน การสอนในวิชาสังคมศึกษาหรือได้แนวคิดในการทำเป็นหลักสูตรในแต่ละระดับของสถานศึกษาต่อไป

          4. การพัฒนาการศึกษามีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องการพัฒนาประเทศให้มีความเชื่อมโยงกันทุกองค์คาพยพและทุกภาคส่วน

กำหนดการอบรมครู

เรื่อง “ รู้จักเศรษฐกิจไทย ”

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม  พ.ศ.  2557

08.00 : 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 : 09.30 น.

พิธีเปิด โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กล่าวรายงานโดย: ผศ.ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย
ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.

09.30 : 10.30 น.

บรรยายเรื่อง  “ ภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย ”
วิทยากรโดย : ผศ.ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย
ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมธ.

10.30 : 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 : 12.15 น.

บรรยายเรื่อง  “ เศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ ”  
วิทยากรโดย : รศ.ดร.ธรรมวิทย์  เทอดอุดมธรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.15 : 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 : 14.45 น.

บรรยายเรื่อง “ เศรษฐกิจมหภาคของไทย ”
วิทยากรโดย : รศ.ดร.ปราการ  อาภาศิลป์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.45 : 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 : 16.30 น.

บรรยายเรื่อง  “ การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ”
วิทยากรโดย : รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี
รองผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

 

 

วันพฤหัสบดีที่  3 กรกฎาคม  พ.ศ.  2557

08.30 : 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 : 10.30 น.

บรรยายเรื่อง  “ การพัฒนาภาคเกษตรของไทย ”
วิทยากรโดย : ศ.ดร.ประยงค์  เนตยารักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิจัยแห่งชาติ

10.30: 10.45 น.           

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45: 12.15 น.           

บรรยายเรื่อง  “ โลกาภิวัตน์กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ”
วิทยากรโดย : รศ.ดร.พิชิต  ลิขิตกิจสมบูรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.15 : 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 : 14.45 น.

บรรยายเรื่อง  “ บทบาทการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ”
วิทยากรโดย : อ.ดร.ธเนศ  เมฆจำเริญ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.15 : 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 : 15.30 น.

“แนะนำ เว็บไซต์สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.”
วิทยากรโดย : นางสาวธัญวีร์  ชวนชื่น

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

 

 

กำหนดการอบรมครู

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ รู้จักประเทศออสเตรเลีย ”

 

วันศุกร์ที่ 4  กรกฎาคม  พ.ศ.  2557

08.30 : 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 : 9.30 น.

บรรยาย เรื่อง  “ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย”
วิทยากรโดย : ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

09.30 : 10.30 น.

บรรยาย เรื่อง “ รู้จักประเทศออสเตรเลีย รู้จักชาวออสเตรเลีย”
วิทยากรโดย : รศ.ดร. ณัฐวุฒิ พิมพา   RMIT University,Australia

10.30 : 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 : 12.00 น.

บรรยาย เรื่อง “ รู้จักประเทศออสเตรเลีย: สังคมพหุวัฒนธรรม ชีวิตและการศึกษาในออสเตรเลีย”
วิทยากรโดย : รศ.ดร. ณัฐวุฒิ พิมพา   RMIT University, Australia

12.00 : 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 : 14.00 น.

บรรยาย เรื่อง “ระบบการศึกษาและการสนับสนุนทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย
วิทยากรโดย : คุณวาทินี ขานวงศ์

                        ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ

14.00: 15.00 น.           

กิจกรรม “การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม”
วิทยากรโดย : รศ.ดร. ณัฐวุฒิ พิมพา   RMIT University, Australia

14.45 : 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง (ในห้องอบรม)

15.00 : 16.00 น.

เสวนาเรื่อง “วิถีชีวิตและประสบการณ์การศึกษาและการใช้ชีวิตใน

ออสเตรเลีย” ร่วมเสวนาโดย

1. รศ.ดร. ณัฐวุฒิ พิมพา   RMIT University, Australia
2. ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ กรรมการที่ปรึกษาศูนย์ออสเตรเลียศึกษาฯ
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ และศิษย์เก่าออสเตรเลีย

3. คุณวาทินี ขานวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ
4. ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

16.00 น.

ปิดการอบรมและรับวุฒิบัตร
โดย : ผศ.ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย
ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมธ.

 

รวมภาพบรรยากาศการอบรม

DSC 0027 DSC 0038 DSC 0044 DSC 0058
บรรยากาศหน้าโต๊ะลงทะเบียน ส่วนจัดแสดงนิทรรศการความรู้ บรรยากาศการลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผอ.สถาบันฯ และ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ
DSC 0062 DSC 0072 DSC 0086 DSC 0111
ผู้เข้าอบรมเดินชมนิทรรศการ ผู้เข้าอบรมร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล บรรยากาศภายในห้องอบรม ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผอ.สถาบันฯ กล่าวรายงานต่อ ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร ประธานเปิดงาน
DSC 0154 DSC 0158 DSC 0161 DSC 0165
ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ให้เกิตริเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
บรรยากาศการอบรม บรรยากาศการฟังบรรยาย ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจนิทรรศการความรู้ของสถาบันฯเป็นจำนวนมาก
DSC 0194 DSC 0211 DSC 0227 DSC 0260
ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย 
บรรยายเรื่อง  “ ภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย ” 
บรรยากาศการฟังบรรยาย รศ.ดร.ปราการ  อาภาศิลป์
 บรรยายเรื่อง “ เศรษฐกิจมหภาคของไทย ”
รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี
บรรยายเรื่อง  “ การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ”
DSC 0292 DSC 0309 DSC 0314 DSC 0338
รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี
บรรยายเรื่อง  “ การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ”
รศ.ดร.ธรรมวิทย์  เทอดอุดมธรรม
 บรรยายเรื่อง  “ เศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ ”  
บรรยากาศการฟังบรรยาย รศ.ดร.ธรรมวิทย์  เทอดอุดมธรรม
 บรรยายเรื่อง  “ เศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ ” 
DSC 0358 DSC 0382 DSC 0422

DSC 0448

ดร.เณศรา  สุขพานิช
 บรรยายเรื่อง  “ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย ”
นางสาวธัญวีร์  ชวนชื่น
 บรรยายเรื่อง  “แนะนำเว็บไซต์สถาบันฯ”
นาสาวนิภา นิรันทร์นุต
 บรรยายเรื่อง  “ บทบาทประเทศไทยในแปซิฟิกใต้ ”

คณะจากสถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
ให้เกิยรติร่วมบรรยาย 

DSC 0468 DSC 0526 DSC 0558 DSC 0601

Ms.Sarah Roberts
Deputy Head of Mission Australian Embassy

Mr.Robin Bednall
2nd Secretary, Australian Embassy 

คุณวาทินี  ขานวงศ์ บรรยายเรื่อง ระบบการศึกษาออสเตรเลียและทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย

ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ 
บรรยายเรื่อง " วิถีชีวิตและรประสบการในการศึกษาและการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย " 

บอร์ดนิทรรศการ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิกAsia-Pacific Economic Cooperation (APEC)1

ดาวน์โหลด 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิกAsia-Pacific Economic Cooperation (APEC)2

ดาวน์โหลด

สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)1

ดาวน์โหลด

สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)2

ดาวน์โหลด

ประชาคมอาเซียนASEAN Community

ดาวน์โหลด

ความร่วมมือเอเชียAsia Cooperation Dialogue (ACD)

ดาวน์โหลด 

การประชุมเอเชีย-ยุโรปAsia-Europe Meeting (ASEM)

ดาวน์โหลด

สหภาพยุโรปEuropean Union (EU)

ดาวน์โหลด

เขตการค้าเสรีFree Trade Area (FTA)

 

ดาวน์โหลด

องค์การการค้าโลก

World Trade Organization (WTO)

ดาวน์โหลด

องค์การสหประชาชาติ

United Nations (UN)1

ดาวน์โหลด

องค์การสหประชาชาติ

United Nations (UN)2

ดาวน์โหลด

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัดThe United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

ดาวน์โหลด

ธนาคารโลก(World Bank)

 

ดาวน์โหลด

ธนาคารพัฒนาเอเชียAsia Development Bank (ADB) 

 

ดาวน์โหลด

 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาOrganisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

ดาวน์โหลด

กองทุนการเงินระหว่างประเทศInternational Monetary Fund (IMF)

ดาวน์โหลด

 ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง - คงคาMekong - Ganga Cooperation (MGC)

ดาวน์โหลด

ความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขงAeyawadee-Chaopraya-Mekong Economic Coorperation (ACMECS)

ดาวน์โหลด

กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงGreater Mekong Subregion (GMS)

ดาวน์โหลด

ความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกตEmerald Triangle Cooperation

ดาวน์โหลด 

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนิเซีย - มาเลเซีย - ไทยIndonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle (IMT-GT)

ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย

“ ภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย ”
วิทยากรโดย : ผศ.ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย
ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมธ.


Download

“ เศรษฐกิจมหภาคของไทย ”
วิทยากรโดย : รศ.ดร.ปราการ  อาภาศิลป์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Download

“ การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ”
วิทยากรโดย : รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี
รองผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.

Download

“ เศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ ”  
วิทยากรโดย : รศ.ดร.ธรรมวิทย์  เทอดอุดมธรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Download

“ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย”
ดร.เณศรา  สุขพานิช
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Download

 “ บทบาทประเทศไทยในแปซิฟิกใต้ ”
 วิทยากรโดย : นาสาวนิภา นิรันทร์นุต
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

Download

“รู้จักประเทศออสเตรเลียและระบบการศึกษาออสเตรเลีย”
วิทยากรโดย : นางสาวธัญวีร์ ชวนชื่น
สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.

Download
JoomSpirit