อบรมครู

โครงการอบรมครู เรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 วันที่ 21-22 ม.ค. 2553 ณ จ. พิษณุโลก : 2552-10-30

pic thumbnailศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดอบรมครู เรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" ครั้งที่ 1/2553

Read more...

โครงการอบรมครู เรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2552 วันที่ 12 -16 ต.ค.. 2552 ณ มหาวิยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต : 2552-08-19

pic thumbnailศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจัดอบรมครู 3 จังหวัดชายแดนใต้

Read more...

โครงการอบรมครู เรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 วันที่ 25-26 มิ.ย. 2552 ณ จ. เชียงใหม่ : 2552-06-25

pic thumbnailศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดอบรมครู เรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย"

Read more...

โครงการอบรมครู "เศรษฐกิจระหว่างประเทศ" ครั้งที่ 1/2551 ที่จ. พระนครศรีอยุธยา : 2551-06-26

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดอบรมครูเรื่อง "เศรษฐกิจระหว่างประเทศ" ครั้งที่ 1/2551 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยในการจัดอบรมครูครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้แก่ ครู/ อาจารย์ ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อที่จะได้นำประโยชน์ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่อไป

Read more...

โครงการอบครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" จังหวัดปทุมธานี : 2551-04-21

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสต์ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความสนับสนุนจาก บริษัท Baker & McKenzie Ltd. จัดการอบรมครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read more...

โครงการอบรมครู เรื่อง “ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ” ครั้งที่ 2/2550 จังหวัดนครราชสีมา : 2550-09-20

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดอบรมครู

Read more...

โครงการอบรมครู เรื่อง “ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ” ครั้งที่ 1/2550 จังหวัดอุบลราชธานี : 2550-06-21

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดอบรมครู

Read more...

โครงการอบรมครู เรื่อง “ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ” ครั้งที่ 2/2549 จังหวัดพิษณุโลก : 2549-09-14

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดอบรมครู เรื่อง “เศรษฐกิจระหว่างประเทศ”

Read more...

JoomSpirit