การประชุม International Conference on AEF Activities 2001 - 2005 : 2548-11-03

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศุภัช ศุภัชลาศัย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเปค รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสัมมนาและเผยแพร่ ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมตามคำเชิญของ APEC Education Foundation ในการประชุม International Conference on AEF Activities 2001~2005 ณ Shilla hotel in Seoul, ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2548 และได้รายงานผลการดำเนินโครงการ "Internet and Communication Technology for Community Enterprise Development" ต่อที่ประชุมซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจาก AEF

JoomSpirit