งานสัมมนาระหว่างประเทศ TUCAPS 2016

 

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thammasat Annual Academics and Postgraduate International Conference (TUCAPS) ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรม Angsana Lagua Resort จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ มีหัวข้อ (theme) หลักคือ “Asia-Pacific Century: Integrating the Differences”

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TUCAPS นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงเป็นเวทีให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ และได้รับฟังการนำเสนองานวิชาการของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการ นักศึกษา และนักวิจัยในภูมิภาคที่มีความสนใจในเรื่องของเอเชียแปซิฟิกศึกษา และโทรคมนาคมอีกด้วย

การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TUCAPS ในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วัน และจัด 2 งานประชุมควบคู่กันไป ในวันที่ 8 ธันวาคมจะเป็นการนำเสนอผลงานในระดับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 9 ธันวาคมจะเป็นการนำเสนอผลงานในระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหน้าใหม่

การจัดงานในครั้งนี้ มีเจ้าภาพร่วมจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารออมสิน Graduate School of Asia-Pacific (Waseda University) ประเทศญี่ปุ่น Meiji University ประเทศญี่ปุ่น Copenhagen Business School ประเทศเดนมาร์ก และ City University of London สหราชอาณาจักร

การประชุมในครั้งนี้ มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 40 คน และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศีกษา และ Graduate School of Asia-Pacific (Wadeda University) อีกกว่า 20 คน เข้าร่วมงาน

000P0992000P1085000P1047DSC 0042DSC 0090DSC 0146DSC 0173DSC 0179PC090698DSC 0294PC090711PC090724PC091129PC091178PC091191DSC 0163

 

 

 

JoomSpirit