Focus Group Digital Community : Thailand 2020

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นแบบจำกัดกลุ่ม (Focus Group) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้าง 10 สาขา "โครงการวิเคราห์นโยบายและกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับ Digital Community : Thailand 2020" โดย สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมีคณะที่ปรึกษาและนักวิจัยประกอบด้วย

ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหัวหน้าโครงการ,

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ปรึกษาโครงการ ,รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(นักวิจัยอาวุโสทางเศรษฐศาสตร์)รองหัวหน้าโครงการ , ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล , ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ และ อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 

 

JoomSpirit