การประชุมรับฟังความคิดเห็นแบบจำกัดกลุ่ม(Focus Group) “ผลการศึกษาโครงการวิเคราะห์นโยบายและกำเนิดแนวทางดำเนินการสำหรับ Digital Community : Thailand 2020”สถาบันศึกษาความร่วมมือมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาธรรมศาสตร์จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแบบจำกัดกลุ่ม(Focus Group) “ผลการศึกษาโครงการวิเคราะห์นโยบายและกำเนิดแนวทางดำเนินการสำหรับ
Digital Community : Thailand 2020” โดยมีคณะที่ปรึกษาและนักวิจัยประกอบด้วย

ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหัวหน้าโครงการ,

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และ ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม นักวิจัยอาวุโสทางวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ประกอบการณ์วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และโทรคมนคม
จัดโดย สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 

JoomSpirit