Maps Awards Scholarship Ceremony 2015

 

พีธีมอบทุนการศึกษา โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา จัดพีธีมอบทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ โดยมี รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพีธี ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
 ธนาคารออมสินและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้สนับสนุน โดยมี ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการโครงการฯ และ ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น.

ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์  ณ ตึกโดมบริหารชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

JoomSpirit