การจัดสัมมนา/อบรม

APEC and Thailand: Trends and challenges on the Pacific rim

APEC and Thailand: Trends and challenges on the Pacific rim

APEC

Read more...

การประชุม International Conference on AEF Activities 2001 - 2005 : 2548-11-03

ดาวนโหลด 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศุภัช ศุภัชลาศัย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเปค รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสัมมนาและเผยแพร่ ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

Read more...

การประชุม ASCC Conference 2006 ณ กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาชิกเอเปคในอนาคต : 2549-05-23

ดาวนโหลด 1การประชุม APEC Study Center Consortium (ASCC) Conference 2006 เป็นการประชุมสมาชิกเครือข่ายศูนย์ศึกษาเอเปคจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ประจำปี 2549

Read more...

การประชุม APEC International Symposium ระหว่างวันที่ 14-17 มิ.ย. 49 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 2549-06-14

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งผู้แทน 2 ท่านได้แก่ ผศ. ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา และ ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พัฒนางกูร

Read more...

โครงการอบรม Structural Adjustment in Agriculture-A Pilot Training Program for the Sugar Sector ประเทศออสเตรเลีย : 2549-11-03

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ ศูนย์ศึกษาเอเปคฯ (ชื่อเดิม) ได้คัดเลือก ดร.เณศรา สุขพานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more...

การฝึกอบรมโครงการ APEC e-Learning Training Program ประเทศเกาหลี : 2549-11-09

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ ศูนย์ศึกษาเอเปค (ชื่อเดิม) ได้คัดเลือกและเสนอชื่ออาจารย์ 3 ท่าน

Read more...

การสัมมนา "โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสิทธิบัตรกับการพัฒนา R&D ของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา" : 2550-09-26

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาผลการศึกษา "โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสิทธิบัตรกับการพัฒนา R&D ของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา"

Read more...

JoomSpirit