การจัดสัมมนา/อบรม

World Economic Outlook 2016

 

MON14

Read more...

Focus Group Digital Community : Thailand 2020

 

Read more...

APEC Summit 2015 : After the Wake of TPP

 

 dfgdfgdf

 

Read more...

การประชุมรับฟังความคิดเห็นแบบจำกัดกลุ่ม(Focus Group) “ผลการศึกษาโครงการวิเคราะห์นโยบายและกำเนิดแนวทางดำเนินการสำหรับ Digital Community : Thailand 2020”

การประชุมรับฟังความคิดเห็นแบบจำกัดกลุ่ม(Focus Group) “ผลการศึกษาโครงการวิเคราะห์นโยบายและกำเนิดแนวทางดำเนินการสำหรับ
Digital Community : Thailand 2020”

Read more...

Maps Awards Scholarship Ceremony 2015

Maps Awards Scholarship Ceremony 2015

Read more...

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Currency Turbulence and Banking Crises"

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Currency Turbulence and Banking Crises" บรรยายโดย Professor Robert Z. Aliber : Professor Emeritus of International Economics and Finance, University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

Read more...

APEC and Thailand: Trends and challenges on the Pacific rim

APEC and Thailand: Trends and challenges on the Pacific rim

APEC

Read more...

การประชุม International Conference on AEF Activities 2001 - 2005 : 2548-11-03

ดาวนโหลด 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศุภัช ศุภัชลาศัย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเปค รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสัมมนาและเผยแพร่ ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

Read more...

JoomSpirit