กสทช.เข็น 3 ร่างประกาศลงราชกิจจาฯ เอื้อ 3จี 2.1GHz (23 - 29 เม.ย. 56)

 กสทช.เข็น 3 ร่างประกาศลงราชกิจจาฯ เอื้อ 3จี 2.1GHz (23 - 29 เม.ย. 56)

E010E170E0A0 zps80119a6a  

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. ได้มีมติเห็นชอบ 3 (ร่าง) ประกาศ ได้แก่ 1. ร่างประกาศ กสทช.เรื่องการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ... 2. ร่างประกาศ กสทช.เรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ... 3. ร่างประกาศ กสทช.เรื่องบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ... เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเส็จภายในสัปดาห์หน้า และจะทำให้การเปิดให้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ ในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม พร้อมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่องแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐ (พ.ศ. ...) ขณะเดียวกัน ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ยังมีมติยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่องการเปิดเสรีการให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ที่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 เนื่องจากมีความไม่สอดคล้องกับลักษณะของการประกอบกิจการโทรคมนาคม ในการให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศทางภาคพื้นดิน และ/หรือทางภาคพื้นน้ำ ทั้งยังทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึงเห็นควรยกเลิกประกาศดังกล่าว

ทั้งยังมีการเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) จำนวน 3.75% ต่อปีของรายได้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีรายได้สุทธิต่อปีเกิน 40 ล้านบาท ให้ได้รับการยกเว้นในจำนวน 40 ล้านบาท ส่วนที่เกิน 40 ล้านบาท ต้องชำระในอัตรา 3.75% ส่วนผู้ประกอบการที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อปีจะถูกละเว้นทั้งจำนวน จากเดิมที่เรียกเก็บผู้ประกอบการที่มีรายได้สุทธิขั้นต่ำไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยวิธีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งจัดประชุมหารือเฉพาะกลุ่มผู้รับใบอนุญาต

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ยังมีเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะนำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ร่างประกาศดังกล่าวนี้เป็นประกาศที่สำคัญสำหรับการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประเภทบริการทางธุรกิจอีกด้วย

JoomSpirit