กสทช. อนุมัติให้ 4 ใบอนญาตแรก โครงข่ายทีวีดิจิตอล (25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 56)

กสทช.อนุมัติให้ 4 ใบอนญาตแรก โครงข่ายทีวีดิจิตอล (25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 56) 

tv zps12728e3a

 เมื่อวันที่  17 มิ.ย. 2556 พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท) กล่าวภายหลังกระประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด ) กสท ว่า ที่ประชุมมีมติพิจารณา เรื่องความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ ของกิจการโทรทัศน์และเรื่องผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ โทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) กองทัพบก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ช่อง 9) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) และไทยพีบีเอส ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เสนอ จึงเห็นควรกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ และการคืนคลื่นความถี่ ช่อง 5  ช่อง 9  และช่อง 11 เห็นควรกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ โทรทัศน์ภายใต้บทเฉพาะกาลแห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มาตรา 74 โดยกำหนดให้คืนคลื่นความถี่ตามมาตรา 83 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติเห็นชอบการกำหนดระยะการคืนคลื่นความถี่

ประธาน กสท กล่าวต่อว่า ให้ช่อง 5  นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์จากรูปแบบเดิมไปสู่ การประกอบกิจการโทรทัศน์ บริการสาธารณะ ประเภทที่สอง ตามมาตรา 10 (1)(ข) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อ กสท เพื่อพิจารณาภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่มีมติ โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดของการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ ให้ช่อง 11 นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์จากรูปแบบเดิมไปสู่ การประกอบกิจการโทรทัศน์ บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ตามมาตรา 10(3) แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อ กสท เพื่อพิจารณาภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่มีมติ โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดของการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต ส่วนไทยพีบีเอส เห็นควรกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ โทรทัศน์ตามมาตรา 88 และกำหนดให้คืนคลื่นความถี่ตามมาตรา 83  วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ภายในระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการและใช้คลื่นความถี่ที่เหลืออยู่

พ.อ.นที กล่าวอีกว่า เห็นควรอนุญาตให้ช่อง 5 ช่อง 9 และช่อง 11 ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท มีมติ รวมทั้ง เสนอแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอะนาล็อกโดยละเอียดต่อ กสท เพื่อให้ความเห็นชอบภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประชาชนที่เปลี่ยนมารับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสามารถรับชมช่อง รายการโทรทัศน์ในระบบอะนาล็อกที่เคยชมอยู่เดิมได้อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้รับใบอนุญาตออกอากาศในระบบอะนาล็อก คู่ขนาน (Simulcast) โดยแนวทางการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบอะนาล็อกบนโครงข่ายระบบดิจิตอล โดยให้ออกอากาศบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบรายละเอียดคมชัดสูง (HD) จนกว่าจะยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอะนาล็อก

ประธาน กสท กล่าวด้วยว่า สำหรับ ราคาขั้นสูงสุดของโครงข่ายฯ จะออกมาภายหลังจากการนำเสนอราคาของผู้ประกอบทั้ง 4 รายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งราคาโครงข่ายฯ ทั้ง 4 รายไม่จำเป็นต้องเท่ากัน โดยผู้ประกอบการที่จะมาเข้าใช้โครงข่ายฯ จะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือก ขณะที่ล่าสุดมีผู้ประกอบการบางรายยื่นเสนอมาที่ 60 ล้านบาท โดยแผนการให้บริการโครงข่ายฯ จะแบ่งเป็นปีแรกต้องครอบคลุมมากกว่า 50% ปีที่สอง ครอบคลุมมากกว่า 80% ปีที่สามมากกว่า 90% และปีที่สี่มากกว่า 95%

ไทยรัฐออนไลน์

http://www.thairath.co.th/content/tech/351804

JoomSpirit