ITU แถลงสถิติการจัดอันดับการเติบโต ICT เผยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 2.7 พันล้านคน (29 ต.ค. - 4 พ.ย. 56)

ITU แถลงสถิติการจัดอันดับการเติบโต ICT เผยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 2.7 พันล้านคน (29 ต.ค. - 4 พ.ย. 56) 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556  ITU ได้เผยตัวเลขสถิติที่น่าสนใจ ตามรายงานชิ้นสำคัญประจำปีของ ITU เรื่อง ดัชนีชี้วัดสังคมสารสนเทศปี 2556 แสดงให้เห็นว่า การใช้บริการบรอดแบนด์ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตมีอัตราการเติบโตสูงสุดในตลาด ICT โลก พบการใช้งานด้าน ICT ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆขณะที่ราคาค่าบริการทั้งระบบ โทรศัพท์มือถือและบรอด์แบนด์ลดลงอย่างต่อเนื่อง การใช้งานระบบ 3G  มีอัตราการเติบโต โดยคาดว่าปลายปี 2556 จะมียอดผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ ถึง 6.8 พันล้าน คน ซึ่งเกือบจะเท่ากับประชากรของทั้งโลก

และคาดการณ์ว่า จะมียอดผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วโลกถึง 2.7 พันล้านคน  ขณะที่ การเชื่อมต่อเครือข่าย 3G และ 3G+ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 40% ซึ่งเท่ากับจำนวนผู้ใช้งานในระบบ บรอดแบนด์เคลื่อนที่ถึง2.1 พันล้านคน หรือเท่ากับอัตราการเข้าถึงทั่วโลก (global penetration rate) ที่ 30%  ปัจจุบันเครือข่าย 3G ได้ครอบคลุมผู้ใช้บริการจำนวนถึงเกือบ 50% จากประชากรทั่วโลก

itu1 zpse85e4d3d

อันดับประเทศต่างๆด้านการพัฒนา ICT โดยข้อมูลล่าสุดจากรายงานฉบับปี  2556 หัวข้อเรื่อง ดัชนีชี้วัดสังคมสารสนเทศ  เผยว่า   สาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกในด้านการพัฒนาและการเติบโตด้าน ICTโดยรวม เป็นปีที่3 ติดต่อกัน ตามมาด้วย สวีเดน ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ค ฟินแลนด์ และนอร์เวย์

โดยเกณฑ์ดัชนีการเติบโตด้าน ICT (ICT Development Index หรือ IDI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้จัดอันดับกลุ่มประเทศทั้งหมดจำนวน157 ประเทศ โดยวัดระดับความสามารถในสามด้าน คือ ด้านการเข้าถึง (access index) การใช้งาน (use index) และทักษะผู้ใช้ (skills index)และเปรียบเทียบคะแนนระหว่างปี 2554และปี 2555(แผนภูมิที่ 1)ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากภาครัฐหน่วยงานสหประชา ชาติ และภาคอุตสาหกรรม ว่ามีความน่าเชื่อถือและถูกต้องในการวัดความเติบโตด้าน ICT ของประเทศ

ราคาค่าบริการบรอดแบนด์และความสามารถในการบริโภค

itu2 zpsa0bf2b97

ราคาการให้บริการ บรอดแบนด์แบบพื้นฐาน เทียบเป็นอัตราร้อยละต่อรายได้ต่อประชากร (GNI percapita)

ผลการวิเคราะห์แนวโน้มในด้านราคาของการให้ บริการบรอดแบรนด์ ใน160 กว่าประเทศ เผยให้เห็นว่า ในช่วงระหว่าง4 ปี นับตั้งแต่ปี 2551 - 2555  ราคาค่าบริการบรอดแบรนด์แบบพื้นฐาน(fixed-broadband prices) ได้ลดต่ำลงถึง82% จากที่มีราคาอยู่ที่ 115.1% ของค่าเฉลี่ยรายได้ของประชากรในประเทศต่อหัวต่อเดือน (average monthly income per capita, GNI p.c.) ในปี 2551 มาอยู่ที่ 22.1% ในปี 2555

กลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีการลดลงของค่าบริการบรอดแบรนด์แบบพื้นฐานมากที่สุด โดยลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละประมาณ 30% ต่อปี ในระหว่างปี2551 - 2554

ค่าเฉลี่ยราคาต่อหน่วยความเร็ว (Mbps) ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงปี2551 - 2555 โดยในปี 2555 มีราคาค่าเฉลี่ยของทั้งโลกอยู่ที่US$ 19.50 per Mbps ซึ่งเกือบจะเท่ากับ 1ใน 4 ของราคาค่าบริการในปี2551 

โดยประเทศออสเตรียเป็นประเทศที่ประชากรมีความสามารถในการบริโภคด้านราคา ของบริการบรอดแบนด์แบบเคลื่อนที่มากที่สุด ในขณะที่ความสามารถในการบริโภคด้านราคาในประเทศ ประเทศเซาตูเมและปรินซิปี‎(Sao Toméand Principe) ประเทศซิมบับเว่ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีน้อยที่สุดโดยราคาค่าบริการสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายได้ของประชากรในประเทศต่อ หัวต่อเดือน ประเทศอื่นๆที่มีความสามารถในการบริโภคด้านราคาในเกณฑ์ค่อนข้างสูงรวมถึง กาตาร์ สหราช-อาณาจักร เยอรมันนี คูเวต และฝรั่งเศส

ITU/UNESCO Broadband Commission for Digital Developmentได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2558 ราคาเฉลี่ยทั้งโลกของบริการบรอดแบนด์เริ่มต้นจะต้องน้อยกว่า5%ของค่าเฉลี่ยรายได้ของประชากรต่อหัวต่อเดือน

‘ผู้ที่อยู่ในโลกดิจิตอล'  (Digital natives)

รูปแบบใหม่ในการเก็บสถิติที่ถูกพัฒนาโดย  ITU ที่ปรากฏอยู่ในรายงานของปีนี้ได้ประเมินจำนวน ‘ผู้ที่อยู่ในโลกดิจิตอล'หรือ ดิจิตอล เนทีฝ จากทั่วโลกว่ามีถึงประมาณ 363 ล้านคน จากยอดประชากรทั่วโลกประมาณ 7 พันล้านคน ซึ่งเท่ากับ 5.2%ของประชากรทั่วโลก และเท่ากับ 30%ของประชากรวัยหนุ่มสาวจากทั่วโลก รูปแบบสถิติใหม่นี้นิยาม ‘ดิจิตอล เนทีฝ' ว่าคือกลุ่มคนวัยหนุ่มสาว ช่วงอายุระหว่าง 15 - 24 ปี ที่มีประสบการณ์การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างต่ำ 5 ปีหรือมากกว่า

Mr. Brahima Sanou ผู้อำนวยการใหญ่ของ สำนักพัฒนาโทรคมนาคม (Telecommunication Development Bureau) ของ ITU กล่าวว่า คนรุ่นใหม่มีความกระตือรือร้นในการใช้งาน ICTอย่างมากและเป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนทิศทางของการพัฒนาด้าน ICT ดังนั้นเราต้องรับฟังเสียงของพวกเขา

ช่องว่างทางดิจิตอล

itu3 zpsaa4142bc

เทียบเป็นอัตราร้อยละของครอบครัวที่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยแบ่งตามระดับของอัตราการใช้งาน ปี 2546 - 2556

ต้นปี 2556 เกือบ 80% ของครัวเรือนทั่วโลกมีทีวี เทียบกับ 41% ของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ และ 37% ของครัวเรือนที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต    โดยจำนวนครัวเรือนที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ดียังมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างจำนวนครัวเรือนที่มีการเข้า ถึงอินเทอร์เน็ตในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตครัวเรือนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอยู่ที่ 80% ในขณะที่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอยู่ที่เพียง 28%(แผนภูมิที่ 5)

ประมาณว่า 1.1 พันล้านครัวเรือนทั่วโลกยังไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่ง 90% ของจำนวนนี้อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา

แต่ถึงอย่างไร อัตราการเติบโตของจำนวนครัวเรือนที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในกลุ่มประเทศ กำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นจากที่เติบโตปีละ 12% ในปี 2551 มาเป็นเติบโตปีละ 28% ในปี 2556

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร ถือว่ามีการเติบโตเป็นอัตราเลขสองหลักในช่วง 10ปีที่ผ่านมา สัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศที่พัฒนา แล้วอาจมียอดถึง77%ในปลายปี 2556ในขณะประเทศที่กำลังพัฒนา มียอดอยู่ที่ 31%

ข้อมูลจาก ITU

http://www.it24hrs.com/2013/itu-mis-report-2013/

JoomSpirit