กสทช. ชงรื้อโครงสร้างใบอนุญาตโทรคมฯ-เน็ต (29 ก.พ. - 5 มี.ค. 2555)

 กสทช. ชงรื้อโครงสร้างใบอนุญาตโทรคมฯ-เน็ต (29 ก.พ. - 5 มี.ค. 2555)

62db369f

สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช. ชงรื้อโครงสร้างใบอนุญาตโทรคมนาคม-อินเทอร์เน็ต พร้อมปรับแผนก่อนเสนอที่ประชุม กทค. หวังบริการชัดเจน รัดกุม และการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพ 

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2555 มีรายงานว่า นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ด้านกฎหมาย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ  บูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม กล่าวว่า จากการที่ พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ได้กำหนดแบบใบอนุญาตไว้เพียง 3 แบบ และกำหนดให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ชุดที่แล้ว ได้ออกประกาศ กทช. กำหนดให้แยกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตออกจากใบอนุญาตประกอบกิจการโทร คมนาคม ส่งผลทำให้ประกาศ กทช. ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงสร้างความยุ่งยากในการ กำกับดูแลของ กสทช. เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์ เน็ตในปัจจุบันมีรวมกันถึง 11 แบบ กล่าวคือ กลุ่มใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

ทั้งนี้ ขณะที่กลุ่มใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต มีแบบใบอนุญาตที่ประกอบด้วย ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและ บริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สาม ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สาม

นายสุทธิพล กล่าวต่อว่า ในการแบ่งใบอนุญาตตามประเภท และลักษณะการให้บริการดังกล่าวข้างต้นทำให้เกิดความแตกต่างกันในข้อกำหนดใน เรื่องเดียวกัน เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการพิจารณา ข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนในการชำระค่าธรรมเนียม และโดยเฉพาะกรณีผู้ให้บริการรายเดียวสามารถขอรับใบอนุญาตได้หลายแบบ ในขณะที่ใบอนุญาตแต่ละแบบมีการกำหนดค่าธรรมเนียมไว้แตกต่างกัน เช่น ผู้ให้บริการได้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สาม และยังได้รับใบอนุญาตอินเทอร์เน็ตด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อน ในการตรวจสอบเรื่องแหล่งที่มาของรายได้ว่าเป็นรายได้จากการให้บริการประเภท ใด หรือแบบใด เป็นเหตุให้การคิดคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และทำให้รัฐอาจสูญเสียรายได้จากปัญหาดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กระบวนการการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต มีความชัดเจน รัดกุม และการกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และต่อผู้ประกอบกิจการ ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการ คณะอนุกรรมการบูรณาการ และปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม จึงมีแนวทางที่จะปรับปรุงโครงสร้างการให้ใบอนุญาตออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก รวมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและใบอนุญาตอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน ระยะสอง กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมสำหรับใบอนุญาตแต่ละแบบ โดยอ้างอิงหลักการ Facilities based และ service based และระยะสุดท้าย กำหนดให้ผู้ประกอบการ 1 รายได้รับใบอนุญาต 1 ใบ ซึ่งครอบคลุมบริการที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด (One operator One license) โดยมอบหมายให้สำนัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯไปปรับปรุง และให้เสนอต่อที่ประชุม กทค.เพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

JoomSpirit