จับกระแสเศรษฐกิจ 2550

ADB ชี้เอเชียไม่เหมาะรวมตัวในสไตล์ EU

+ 2550-03-07 ประธานธนาคารเอดีบี เห็นว่า ชาติเอเชียควรจะสนใจไปหาการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับย่อยๆในภูมิภาคมากกว่าแทนที่จะมุ่งไปในการรวมกลุ่มแบบเดียวกับสหภาพยุโรป

 

Read more...

การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐฯ และเละเกาหลีใต้รอบสุดท้ายใกล้สิ้นสุด

+ 2550-03-14 ในช่วงที่ผ่านมาคณะเจรจาทั้ง 2 ฝ่าย สามารถบรรลุการตกลงการค้าเสรีได้บ้างส่วนในการเจรจารอบที่ 8 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายที่กรุงโซลจะมีการเจรจาเรื่องยานยนต์ ยา เนื้อวัว และมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

Read more...

สหรัฐฯ เตรียมประกาศนโยบายการค้าตอบโต้จีน

+ 2550-03-28 การที่จีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องการเปิดตลาดเสรีให้กับสหรัฐฯ พร้อมกับละเลยการปรับค่าเงินหยวนตามคำเรียกร้องของสหรัฐฯ เป็นสาเหตุสำคัญที่สหรัฐฯเตรียมประกาศนโยบายการค้าตอบโต้จีน

Read more...

จีนยกระดับมาตรฐานสินค้าแข่งขันในตลาดโลก

+ 2550-04-04 จีนประกาศรายชื่อจำนวน222 รายการสินค้าที่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าจีนในการแข่งขันในตลาดโลก

Read more...

ข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐฯ - เกาหลีใต้

+ 2550-04-11 ข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐฯ-เกาหลีใต้ ทำให้ญี่ปุ่นต้องมาพิจารณาการทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯเพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นเสียเปรียบเกาหลีใต้ในการค้าระหว่างประเทศ

Read more...

อาเซียนจี้เร่งบรรลุเป้าหมายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

+ 2550-04-18 อาเซียนกำหนดเป้าหมายการเปิดเสรีใน 4 แนวทางคือการค้าบริการแบบข้ามพรมแดนการให้นักลงทุนอาเซียนมาลงทุนถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 49 และการเปิดให้บุคลากรในอาเซียนเข้ามาทำงาน

Read more...

ผู้อำนวยการองค์การค้าโลก เรียกร้องให้สหรัฐฯ แสดงความเป็นผู้นำในการเจรจารอบโดฮา

+ 2550-04-25 ผู้อำนวยการองค์การค้าโลกให้ความสำคัญของสหรัฐฯ ในการเจรจารอบโดฮาว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวโดยเฉพาะท่าทีของสหรัฐฯในการลดการอุดหนุนภาคเกษตรในสหรัฐฯ

Read more...

สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปตกลงการสร้างตลาดร่วม

+ 2550-05-02 สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปจัดตั้งคณะกรรมกากรทางเศรษฐกิจเพื่อผลักดันการสร้างกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนร่วมกันกว่า 30 ด้านและลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน

Read more...

ความคืบหน้าของการหารือด้านเศรษฐกิจระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กับคณะผู้แทนระดับสูงจากจีน

+ 2550-05-23 การหารือด้านเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐฯกับจีนมีความคืบหน้าอย่างมากในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ผลของการหารือในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการค้ายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

Read more...

สหรัฐฯ เรียกร้องให้ WTO เพิ่มรายการห้ามอุดหนุนสินค้าโดยรัฐบาล (list of banned subsidy)

+ 2550-06-06 สหรัฐฯ เรียกร้องให้ WTO เพิ่มรรายการห้ามอุดหนุนสินค้าโดยรัฐบาลจาก 5 รายการ โดยข้อเรียกร้องของสหรัฐฯในครั้งนี้เน้นไปยังภาคอุตสาหกรรม

Read more...

JoomSpirit